ARR w Koninie poszukuje kandydata na stanowisko Główna Księgowa/Główny Księgowy

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie poszukuje pracownika na stanowisko Główny Księgowy / Główna Księgowa

Szczegóły w załączniku (*.pdf)

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (*.pdf)

Aplikację należy składać w terminie do: 10.06.2020r do godziny 15.00, w formie papierowej na adres Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Zakładowa 4, 62 – 510 Konin lub elektronicznie na adres mailowy: arr@arrkonin.org.pl

Uwaga! W przypadku elektronicznego złożenia aplikacji kandydat może zostać wezwany
o dostarczenie aplikacji w wersji papierowej.

Dodatkowe informacje:

  • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data wpływu), nie będą rozpatrywane,
  • kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji.

 Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie BIP www.bip.arrkonin.org.pl oraz na stronie głównej ARR www.arrkonin.org.pl .

 

Zapytanie ofertowe dotyczące badania bilansu za 2019 i 2020 r.

Szanowni Państwo, Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na:    Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem rezerw na należności z tytułu udzielanych pożyczek i rozliczania dotacji na pokrycie kosztów oraz sporządzenie opinii wraz z raportem.  Warunki badania sprawozdania finansowego w załączniku. Zapytanie dot. badanie bilansu

Zapytanie o cenę dot. opracowania projektu oraz zakupu i montażu klimatyzacji

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie projektu klimatyzacji oraz zakupu i montażu klimatyzacji według uzgodnionego wariantu- szczegóły w załącznikach.

 

KLIMATYZACJA Zakładowa – plan pokoi

Przedmiot zapytania o cenę KLIMATYZACJA

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie projektu klimatyzacji oraz zakupu i montażu klimatyzacji według uzgodnionego wariantu- szczegóły w załącznikach.

 

KLIMATYZACJA Zakładowa – plan pokoi

Przedmiot zapytania o cenę KLIMATYZACJA

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych;

  • nieczystości stałych mieszanych z kontenera o pojemności 1,00 m3– raz w tygodniu,
  • nieczystości segregowanych typu makulatura o poj. kontenera 1,00 m3 – raz w tygodniu,
  • nieczystości segregowanych typu plastic o poj. kontenera 1,00 m3 – raz na dwa tygodnie.

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.

W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia; od dnia 1 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 r.

Miejsce odbioru odpadów komunalnych : Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Makowa 8, 62-510 Konin.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 29 grudnia 2017 do godziny 1200 osobiście, pocztą pod adresem; Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, bądź na adres e-mail: zaneta.lukasik@arrkonin.org.pl,

Skip to content