Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

 1. Notebook Dell Vostro 3568 Win 10 Pro i5-7200U/512GB/DVDRW/Intel HD/12GB – w ilości 5szt.
 2. Komputer stacjonarny Dell Vostro 3268SFF Win10Proi5-7400/256GB/8GB
 3. Drukarka laserowa, kolorowa HP LJPro M452dn HP Color LaserJet Pro M452dn wydruk sieciowy pojemność podajnika papieru papieru 300 szt. druk dwustronny(dupleks)
 4. Oprogramowanie Office Home and bisness – w ilości 5 szt.                                                                                Prosimy podać okres gwarancji na wyżej wymienione urządzenia.

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.

W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Termin realizacji do 29.12.2017 r.

Miejsce dostawy: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin- wniesienie na III piętro budynku administracyjnego (windą).

Ofertę prosimy złożyć do dnia 18 grudnia 2017 do godziny 1200 osobiście lub pocztą pod adresem; Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, bądź na adres e-mail: zaneta.lukasik@arrkonin.org.pl,

 

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi sprzątania

Szanowni Państwo

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług sprzątania.

Obszar prac obejmuje;

1. Budynek przy ul. Zakładowej 4

 • powierzchnia pomieszczeń biurowych – 439,60 m2,
 • powierzchnia korytarzy i ciągów komunikacyjnych – 163,28 m2 (w tym 4 toalety)
 1. Budynek przy ul. Makowej 8
 • powierzchnia korytarzy i ciągów komunikacyjnych – 200 m2, w tym klatka schodowa i 4 toalety.

Do codziennych prac należy:

 • mycie twardych powierzchni podłóg,
 • mycie drzwi i luster,
 • odkurzanie i konserwacja mebli,
 • sprzątanie pomieszczeń sanitarnych,
 • mycie parapetów, balustrad,
 • odkurzanie wykładzin,
 • mycie szyb meblowych,
 • mycie listew przypodłogowych,
 • uprzątanie śmieci, opróżnianie koszy,
 • uzupełnianie mydła, papieru toaletowego i ręczników jednorazowych,
 • zmywanie naczyń służbowych,
 • wpuszczanie i wypuszczanie pracowników po godzinach otwarcia budynku (konieczność schodzenia bądź zjeżdżania windą z 3 piętra na parter – dot. budynku przy ul. Zakładowej 4),
 • inne drobne lub sporadycznie pojawiające się prace np, podlewanie kwiatów, sprzątanie po

Raz na kwartał:

-impregnowanie powierzchni nie pokrytych wykładzinami dywanowymi za pomocą past,

– mycie okien.

Dwa razy w roku:

– pranie wykładzin dywanowych.

 

Zleceniobiorca zapewni we własnym zakresie środki czystości oraz środki higieniczne, w ilościach zapewniających utrzymanie czystości, w standardzie Cif, Ajax, Mr Proper,

Domestos, Cilit, Vanish, Brise, Velvet, Ludwik, Pronto, Mr Muscle, lub wyższym, tj.:

 • papier toaletowy biały 2 warstwowy,
 • ręczniki papierowe składane białe,
 • mydło w płynie do uzupełniania i w dozownikach delikatne, hypoalergiczne,
 • płyn do mycia naczyń,
 • płyn do mycia okien,
 • odświeżacz powietrza w sprayu oraz odświeżacze do toalet (żelowe, kostki, itp.),
 • worki na odpady – 30 l i 120 l,
 • woskowe środki do konserwacji mebli {okleina drewnopodobna),
 • silny środek do czyszczenia oraz odkażania urządzeń sanitarnych,
 • środek do mycia i pielęgnacji podłóg na bazie mydła,
 • pasta do podłóg na bazie rozpuszczalnych w wodzie polimerów,
 • środki do wywabiania plam z wykładzin i posadzek, odplamiacz do obić tapicerskich,
 • gąbki do mycia naczyń z warstwą do szorowania.

 

W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Termin realizacji od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 18 grudnia 2017 r. do godziny 12:00 osobiście lub na adres mailowy: zaneta.lukasik@arrkonin.org.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące badania bilansu za 2017 i 2018r

Szanowni Państwo,

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na:

   Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 i 2018 rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem rezerw na należności z tytułu udzielanych pożyczek i rozliczania dotacji na pokrycie kosztów oraz sporządzenie opinii wraz z raportem.

 Warunki badania sprawozdania finansowego:

 1. Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
 2. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018 , o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ponosi biegły rewident.
 3. Biegły rewident obowiązany będzie do uczestnictwa, na życzenie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej, w spotkaniu Zarządu z członkami Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania; o terminie spotkania biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ponosi biegły rewident.
 4. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż do dnia 10 kwietnia 2018 roku  i 10 kwietnia 2019 roku.

Przygotowanie oferty;

    Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał osobowy zdolny do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien złożyć pisemną ofertę za pośrednictwem poczty polskiej, poczty e-mail na adres Spółki arr@arrkonin.org.pl lub osobiście w sekretariacie Spółki. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 14 września 2017 r. do godziny 10.00.

Dane ze sprawozdań finansowych Spółki za lata ubiegłe dostępne są na stronie internetowej Spółki www.arrkonin.org.pl w biuletynie informacji publicznej.

Wymagania:

Badanie musi przeprowadzić biegły rewident, który posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu badania finansowego Spółek, które korzystają z krajowych programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w tym udzielanie pożyczek.

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie z dziedzin niezbędnych do wykonania zamówienia.

Oferty Wykonawców nie spełniające warunków niezbędnych do wykonania zamówienia podlegają odrzuceniu.

Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: 

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest p. Małgorzata Popiela tel. 607 301 800 , e-mail: malgorzata.popiela@arrkonin.org.pl.

Otwarcie ofert na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi we wrześniu 2017 r na Radzie Nadzorczej. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania nastąpi w terminie do 22 grudnia 2017 roku.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia do wyboru bez podania przyczyn.

ARR w Koninie poszukuje kandydata na stanowisko Główna Księgowa/Główny Księgowy

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W KONINIE poszukuje kandydata na stanowisko:

Główny Księgowy/Główna Księgowa

Wymiar etatu: 1

Zakres obowiązków:

 • samodzielne prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • nadzorowanie spraw kadrowych i płacowych w Spółce
 • odpowiedzialność za procedurę potwierdzenia sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów Spółki, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby organów Spółki oraz podmiotów zewnętrznych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (np. US, ZUS, GUS, banki, itp.)
 • sporządzenie i nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych (PIT, CIT, VAT)
 • udział w budżetowaniu i przygotowywaniu finansowych informacji zarządczych
 • przygotowywanie planów finansowych
 • prowadzenie spraw windykacyjnych spółki
 • sporządzanie analiz scoringu udzielanych przez Spółkę pożyczek

Wymagania niezbędne:

 • 2 lat doświadczenia na stanowisku Głównego Księgowego/-ej w spółce kapitałowej
 • wykształcenie wyższe
 • szeroka wiedza z zakresu rachunkowości
 • doświadczenie w rozliczaniu i księgowaniu projektów unijnych
 • praktyczna wiedza z zakresu prawa podatkowego, bilansowego, regulacji ZUS
 • biegła znajomość środowiska MS Office, szczególnie programu MS Excel
 • dobra znajomość programów: Comarch Optima ERP, Płatnik
 • znajomość zagadnień funkcjonowania spółek prawa handlowego
 • samodzielność w identyfikacji problemów i ich rozwiązywaniu
 • inicjatywa w udoskonalanie procesów sprawozdawczych
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych
 • zdolności analityczne
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Dodatkowymi atutami będą:

 • uprawnienia biegłego rewidenta
 • posiadanie Certyfikatu ACCA
 • doświadczenia w zakresie prawa instrumentów finansowych
 • znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • własne stanowisko pracy (samodzielne biuro, komputer, telefon itp.)
 • możliwość rozwoju zawodowego, poszerzania wiedzy i umiejętności
 • odpowiedzialną pracę na ciekawym i rozwojowym stanowisku
 • miłą i przyjazną atmosferę w pracy

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin”

Aplikacje należy składać w terminie do: 7 września 2017 r.  pod adresem:

Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin lub na adres e-mail: arr@arrkonin.org.pl

Dodatkowe informacje:

 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do siedziby Spółki), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP bip.arrkonin.org.pl oraz na stronie głównej ARR www.arrkonin.org.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące badania bilansu za 2017r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na:

          Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem rezerw na należności z tytułu udzielanych pożyczek i rozliczania dotacji na pokrycie kosztów oraz sporządzenie opinii wraz z raportem.

 Warunki badania sprawozdania finansowego;

 1. Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
 2. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ponosi biegły rewident.
 3. Biegły rewident obowiązany będzie do uczestnictwa, na życzenie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej, w spotkaniu Zarządu z członkami Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania; o terminie spotkania biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ponosi biegły rewident.
 4. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż do dnia 10 kwietnia 2018 roku.

 

Przygotowanie oferty;

Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał osobowy zdolny do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien złożyć pisemną ofertę za pośrednictwem poczty polskiej, poczty e-mail na adres Spółki arr@arrkonin.org.pl lub osobiście w sekretariacie Spółki. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 23 września 2017 r. do godziny 10.00.

Dane ze sprawozdań finansowych Spółki za lata ubiegłe dostępne są na stronie internetowej Spółki www.arrkonin.org.pl w biuletynie informacji publicznej.

Wymagania:

 • Badanie musi przeprowadzić biegły rewident, który posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu badania finansowego Spółek, które korzystają z krajowych programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w tym udzielanie pożyczek.
 • Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 • Wykonawca powinien posiadać doświadczenie z dziedzin niezbędnych do wykonania zamówienia.

Oferty Wykonawców nie spełniające warunków niezbędnych do wykonania zamówienia podlegają odrzuceniu.

Sposób kontaktowania się z Zamawiającym;

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest p. Małgorzata Popiela tel. 63 2453095 wew.39 , e-mail: malgorzata.popiela@arrkonin.org.pl.

Otwarcie ofert na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi we wrześniu 2017 r na Radzie Nadzorczej. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania nastąpi w terminie do 22 grudnia 2017 roku.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia do wyboru bez podania przyczyn.

 

 

 

 

Skip to content