Projekty partnerskie

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie realizuje w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. projekt pn.: „Dotacja na Twoją firmę”. Umowa o dofinansowanie nr: RPWP. 06.03.01-30-0005/20-00.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.3 Samozatrudnienie
i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość – tryb konkursowy.

Beneficjentem i jednocześnie Partnerem Wiodącym Projektu jest WARP Sp. z o. o.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego poprzez realizację kompleksowych działań, które przyczynią się do utworzenia w Wielkopolsce przez osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo 355 trwałych miejsc pracy (314 nowych działalności gospodarczych: w tym 54 w sektorze OZE i 54 w branżach smart specialisation oraz 41 dodatkowych miejsc pracy).

Projekt dotyczy zatem realizacji zadań statutowych ARR S.A Konin.

Skip to content