Szanowni Państwo,

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na:

   Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 i 2018 rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem rezerw na należności z tytułu udzielanych pożyczek i rozliczania dotacji na pokrycie kosztów oraz sporządzenie opinii wraz z raportem.

 Warunki badania sprawozdania finansowego:

  1. Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
  2. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018 , o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ponosi biegły rewident.
  3. Biegły rewident obowiązany będzie do uczestnictwa, na życzenie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej, w spotkaniu Zarządu z członkami Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania; o terminie spotkania biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ponosi biegły rewident.
  4. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż do dnia 10 kwietnia 2018 roku  i 10 kwietnia 2019 roku.

Przygotowanie oferty;

    Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał osobowy zdolny do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien złożyć pisemną ofertę za pośrednictwem poczty polskiej, poczty e-mail na adres Spółki arr@arrkonin.org.pl lub osobiście w sekretariacie Spółki. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 14 września 2017 r. do godziny 10.00.

Dane ze sprawozdań finansowych Spółki za lata ubiegłe dostępne są na stronie internetowej Spółki www.arrkonin.org.pl w biuletynie informacji publicznej.

Wymagania:

Badanie musi przeprowadzić biegły rewident, który posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu badania finansowego Spółek, które korzystają z krajowych programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w tym udzielanie pożyczek.

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie z dziedzin niezbędnych do wykonania zamówienia.

Oferty Wykonawców nie spełniające warunków niezbędnych do wykonania zamówienia podlegają odrzuceniu.

Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: 

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest p. Małgorzata Popiela tel. 607 301 800 , e-mail: malgorzata.popiela@arrkonin.org.pl.

Otwarcie ofert na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi we wrześniu 2017 r na Radzie Nadzorczej. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania nastąpi w terminie do 22 grudnia 2017 roku.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia do wyboru bez podania przyczyn.


Archiwum zmian:

Skip to content