Oglądasz starą wersję tego posta, z 2017-09-05 @ 06:28:11. zobacz poniżej różnice między tą wersją a aktualna wersja.

Szanowni Państwo,

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na:

   Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 i 2018 rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem rezerw na należności z tytułu udzielanych pożyczek i rozliczania dotacji na pokrycie kosztów oraz sporządzenie opinii wraz z raportem.

 Warunki badania sprawozdania finansowego:

 1. Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
 2. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018 , o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ponosi biegły rewident.
 3. Biegły rewident obowiązany będzie do uczestnictwa, na życzenie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej, w spotkaniu Zarządu z członkami Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania; o terminie spotkania biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ponosi biegły rewident.
 4. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż do dnia 10 kwietnia 2018 roku  i 10 kwietnia 2019 roku.Przygotowanie oferty;

      Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał osobowy zdolny do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien złożyć pisemną ofertę za pośrednictwem poczty polskiej, poczty e-mail na adres Spółki arr@arrkonin.org.pl lub osobiście w sekretariacie Spółki. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 14 września 2017 r. do godziny 10.00.

  Dane ze sprawozdań finansowych Spółki za lata ubiegłe dostępne są na stronie internetowej Spółki www.arrkonin.org.pl w biuletynie informacji publicznej.

  Wymagania:

  Badanie musi przeprowadzić biegły rewident, który posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu badania finansowego Spółek, które korzystają z krajowych programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w tym udzielanie pożyczek.

  Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

  Wykonawca powinien posiadać doświadczenie z dziedzin niezbędnych do wykonania zamówienia.

  Oferty Wykonawców nie spełniające warunków niezbędnych do wykonania zamówienia podlegają odrzuceniu.

  Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: 

  Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest p. Małgorzata Popiela tel. 607 301 800 , e-mail: malgorzata.popiela@arrkonin.org.pl.

  Otwarcie ofert na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi we wrześniu 2017 r na Radzie Nadzorczej. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania nastąpi w terminie do 22 grudnia 2017 roku.

  Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia do wyboru bez podania przyczyn.


Archiwum zmian:


Zmiany:

2017-09-05 @ 06:28:11Bieżąca wersja
Treść
Bez zmian: Szanowni Państwo,Bez zmian: Szanowni Państwo,
Bez zmian: Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na:Bez zmian: Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na:
Bez zmian: <strong>   </strong><strong> Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 i 2018 rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem rezerw na należności z tytułu udzielanych pożyczek i rozliczania dotacji na pokrycie kosztów oraz sporządzenie opinii wraz z raportem.</strong>Bez zmian: <strong>   </strong><strong> Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 i 2018 rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem rezerw na należności z tytułu udzielanych pożyczek i rozliczania dotacji na pokrycie kosztów oraz sporządzenie opinii wraz z raportem.</strong>
Bez zmian: <strong> </strong>Warunki badania sprawozdania finansowego:Bez zmian: <strong> </strong>Warunki badania sprawozdania finansowego:
Bez zmian: <ol>Bez zmian: <ol>
Bez zmian: <li>Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.</li>Bez zmian: <li>Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.</li>
Bez zmian: <li>Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018 , o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ponosi biegły rewident.</li>Bez zmian: <li>Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018 , o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ponosi biegły rewident.</li>
Bez zmian: <li>Biegły rewident obowiązany będzie do uczestnictwa, na życzenie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej, w spotkaniu Zarządu z członkami Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania; o terminie spotkania biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ponosi biegły rewident.</li>Bez zmian: <li>Biegły rewident obowiązany będzie do uczestnictwa, na życzenie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej, w spotkaniu Zarządu z członkami Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania; o terminie spotkania biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ponosi biegły rewident.</li>
Skasowano: <li>Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż do dnia 10 kwietnia 2018 roku  i 10 kwietnia 2019 roku.<u>Przygotowanie oferty;</u> Dodano: <li>Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż do dnia 10 kwietnia 2018 roku  i 10 kwietnia 2019 roku.</li>
 Dodano: </ol>
 Dodano: <u>Przygotowanie oferty;</u>
Bez zmian: <u></u>    Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał osobowy zdolny do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien złożyć pisemną ofertę za pośrednictwem poczty polskiej, poczty e-mail na adres Spółki <a href="mailto: arr@arrkonin.org.pl" >arr@arrkonin.org.pl</a> lub osobiście w sekretariacie Spółki. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 14 września 2017 r. do godziny 10.00.Bez zmian: <u></u>    Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał osobowy zdolny do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien złożyć pisemną ofertę za pośrednictwem poczty polskiej, poczty e-mail na adres Spółki <a href="mailto: arr@arrkonin.org.pl" >arr@arrkonin.org.pl</a> lub osobiście w sekretariacie Spółki. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 14 września 2017 r. do godziny 10.00.
Bez zmian: Dane ze sprawozdań finansowych Spółki za lata ubiegłe dostępne są na stronie internetowej Spółki <u><a href="http:// www.arrkonin.org.pl/ ">www.arrkonin.org.pl</a> </u>w biuletynie informacji publicznej.Bez zmian: Dane ze sprawozdań finansowych Spółki za lata ubiegłe dostępne są na stronie internetowej Spółki <u><a href="http:// www.arrkonin.org.pl/ ">www.arrkonin.org.pl</a> </u>w biuletynie informacji publicznej.
Bez zmian: <u>Wymagania: </u>Bez zmian: <u>Wymagania: </u>
Bez zmian: Badanie musi przeprowadzić biegły rewident, który posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu badania finansowego Spółek, które korzystają z krajowych programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w tym udzielanie pożyczek.Bez zmian: Badanie musi przeprowadzić biegły rewident, który posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu badania finansowego Spółek, które korzystają z krajowych programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w tym udzielanie pożyczek.
Bez zmian: Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.Bez zmian: Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Bez zmian: Wykonawca powinien posiadać doświadczenie z dziedzin niezbędnych do wykonania zamówienia.Bez zmian: Wykonawca powinien posiadać doświadczenie z dziedzin niezbędnych do wykonania zamówienia.
Bez zmian: Oferty Wykonawców nie spełniające warunków niezbędnych do wykonania zamówienia podlegają odrzuceniu.Bez zmian: Oferty Wykonawców nie spełniające warunków niezbędnych do wykonania zamówienia podlegają odrzuceniu.
Bez zmian: <u>Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: </u><u> </u>Bez zmian: <u>Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: </u><u> </u>
Bez zmian: Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest p. Małgorzata Popiela tel. 607 301 800 , e-mail: <a href="mailto: malgorzata.popiela@arrkonin.org.pl" >malgorzata.popiela@arrkonin.org.pl</a>.Bez zmian: Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest p. Małgorzata Popiela tel. 607 301 800 , e-mail: <a href="mailto: malgorzata.popiela@arrkonin.org.pl" >malgorzata.popiela@arrkonin.org.pl</a>.
Bez zmian: Otwarcie ofert na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi we wrześniu 2017 r na Radzie Nadzorczej. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania nastąpi w terminie do 22 grudnia 2017 roku.Bez zmian: Otwarcie ofert na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi we wrześniu 2017 r na Radzie Nadzorczej. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania nastąpi w terminie do 22 grudnia 2017 roku.
Skasowano: <strong>Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia do wyboru bez podania przyczyn.</strong></li> Dodano: <strong>Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia do wyboru bez podania przyczyn.</strong>
Skasowano: </ol> 

Uwaga: Można dodać spacje do tekstu porównawczego, aby lepiej zawijać linie.

Skip to content