Szanowni Państwo,

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na:

          Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem rezerw na należności z tytułu udzielanych pożyczek i rozliczania dotacji na pokrycie kosztów oraz sporządzenie opinii wraz z raportem.

 Warunki badania sprawozdania finansowego;

  1. Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
  2. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ponosi biegły rewident.
  3. Biegły rewident obowiązany będzie do uczestnictwa, na życzenie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej, w spotkaniu Zarządu z członkami Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania; o terminie spotkania biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ponosi biegły rewident.
  4. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż do dnia 10 kwietnia 2018 roku.

 

Przygotowanie oferty;

Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał osobowy zdolny do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien złożyć pisemną ofertę za pośrednictwem poczty polskiej, poczty e-mail na adres Spółki arr@arrkonin.org.pl lub osobiście w sekretariacie Spółki. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 23 września 2017 r. do godziny 10.00.

Dane ze sprawozdań finansowych Spółki za lata ubiegłe dostępne są na stronie internetowej Spółki www.arrkonin.org.pl w biuletynie informacji publicznej.

Wymagania:

  • Badanie musi przeprowadzić biegły rewident, który posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu badania finansowego Spółek, które korzystają z krajowych programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w tym udzielanie pożyczek.
  • Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
  • Wykonawca powinien posiadać doświadczenie z dziedzin niezbędnych do wykonania zamówienia.

Oferty Wykonawców nie spełniające warunków niezbędnych do wykonania zamówienia podlegają odrzuceniu.

Sposób kontaktowania się z Zamawiającym;

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest p. Małgorzata Popiela tel. 63 2453095 wew.39 , e-mail: malgorzata.popiela@arrkonin.org.pl.

Otwarcie ofert na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi we wrześniu 2017 r na Radzie Nadzorczej. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania nastąpi w terminie do 22 grudnia 2017 roku.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia do wyboru bez podania przyczyn.

 

 

 

 


Archiwum zmian:

  • 2017-09-04 @ 12:00:41 [aktualna wersja] przez Krzysztof Polerowicz
  • 2017-08-23 @ 09:16:17 przez Krzysztof Polerowicz
Skip to content